Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

 • 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.interoro.pl

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.interoro.pl (zwany dalej: Sklep internetowy), jest prowadzony przez firmę Szuchman Gold International D. Godziebiewski i Wspólnicy Sp. Jawna  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  pod nr 0000097350 NIP: 776-000-04-17  REGON: 010822295 zwane dalej Sprzedającym

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

 1) adres pocztowy: 03-107 Warszawa, ul. Przyrzecze 5A

2) numer telefonu: tel.:  +48 22 819 00 63

3) adres poczty elektronicznej: kontakt@interoro.pl

1.4. Regulamin sklepu internetowego INTERORO umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.interoro.pl  w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

 

 • 2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

2.2. Usługodawca/Sprzedawca – Szuchman Gold International D. Godziebiewski i Wspólnicy Sp. Jawna  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  pod nr 0000097350 NIP: 776-000-04-17  REGON: 010822295 zwane dalej Sprzedającym

2.3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem WWW.INTERORO.PL przez

Szuchman Gold International D. Godziebiewski i Wspólnicy Sp. Jawna 

2.4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93),

2.5. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

 2.6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204),

2.7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej,

2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

  

 • 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT 23%  oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dołącza fakturę VAT po uprzednim przesłaniu do niej danych przez Kupującego.

Dowód zakupu należy zachować do ewentualnego zwrotu bądź reklamacji produktu.

 3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.interoro.pl  jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym INTERORO kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym INTERORO konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym INTERORO konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

 3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

3.7. Strona Sklepu internetowego INTERORO posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

 • 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym INTERORO można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych: imienia i nazwiska, nazwy firmy, numeru NIP, adresu firmy, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o dostępności towaru i przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienia odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym INTERORO jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 4.6 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

4.7 Wyroby jubilerskie mają specyficzne właściwości, które należy uwzględnić dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu.  

4.8 Każdy produkt jest unikalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy tego samego modelu. Dotyczy to również poszczególnych elementów produktu (kamieni szlachetnych) oraz wymiarów tych produktów.

4.9 Większość towarów oferowanych w serwisie www.interoro.pl są niewielkich rozmiarów, a prezentowane  zdjęcia produktów mają jedynie charakter informacyjny i nie oddają rzeczywistej wielkości towaru.

Różnice w wyglądzie towarów wynikające z różnych ustawień sprzętu komputerowego klientów (kolor towaru, proporcje produktu itp.  nie są podstawą reklamacji zakupionego towaru .

Wszelkie informacje na temat działania serwisu można uzyskać również poprzez drogę e-mailową pod adresem :

sklep@interoro.pl bądź pod numerem telefonu 48 22 819 00 63    

 Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, są cenami netto do których należy doliczyć 23% VAT.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.  

 

 • 5 Sposób płatności i termin płatności

5.1. W sklepie INTERORO istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

 

- przelew na konto bankowe Sprzedawcy,

- płatność za pobraniem,

- za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych

5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu INTERORO zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 

 

 5.3. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umorzy sprzedaży lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym.

5.4. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

 • 6 Dostawa

 Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 12.00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.

 

Zamówiony produkt wysyłany jest we wskazanym terminie w sposób wybrany podczas składania zamówienia. Termin realizacji jest wyszczególniony przy każdym produkcie z osobna. Klient po złożeniu zamówienia informowany jest o terminie realizacji przesyłki.

Firma kurierska doręcza przesyłki w dni powszednie. Jeżeli Kurier nie zastanie Klienta pod wskazanym adresem pozostawi awizo.

 6.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.

 

6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych www.interoro.pl i  wynosi 48 godzin przy składaniu zamówienia w dni robocze. Z wyjątkiem okresu urlopowego, gdy firma będzie nieczynna. Stosowana informacja zostanie umieszczona na stronie sklepu , a czas dostawy wydłużony o ten okres. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

 6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

6.5. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. Koszty przesyłki są różne w zależności od wybranego towaru i jego wartości.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu dostawy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może odstąpić od umowy.   

6.6. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.

6.7. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

 

 • 7 Odstąpienie do umowy

7.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: ul. Przyrzecze 5, 03-107 Warszawa,  może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy kontakt@interoro.pl Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.

 7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

7.4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

7.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca.

7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

7.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy dokonane przez Kupującego płatności, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu zostanie zrealizowany po uzgodnieniu jego dogodnej formy z Kupującym.

 7.11 Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu towaru, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

 7.12. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

7.13. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

 7.14 Zwrotowi towaru nie podlegają wyroby zrobione na specjalne indywidualne zamówienie Kupującego lub po dokonanej przeróbce czy grawerowaniu biżuterii na prośbę Klienta.

 

 • 8 Reklamacje

 8.1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.

 8.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, sporządzić protokół w obecności Kuriera.  Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres ul. Przyrzecze 5, 03-107 Warszawa  lub poprzez e-mail na adres: kontakt@interoro.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i  Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

W celu zgłoszenia reklamacji należy przesłać produkt na adres siedziby firmy: ul. Przyrzecze 5, 03-107 Warszawa. Do reklamowanego wyrobu należy dołączyć dowód zakupu wraz z opisem wykrytej wady.

Odpowiedź na zgłoszenie zostanie wysłana Kupującemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki do Sprzedawcy. 

8.3. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej

 http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 • 9 Warunki gwarancji

 

9.1 Udzielamy 24 miesięcznej gwarancji na zakupioną biżuterię.

 9.2 Gwarancji udzielamy na wszelkie wady produkcyjne

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, naturalnego zużycia (ścierania się metalu oraz rodu, zarysowania, wgniecenia, uszczerbienia, rozerwania, odkształcenia) oraz wady powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania, jednak w każdej chwili mogą Państwo odpłatnie naprawić i odnowić biżuterię zakupioną w naszej firmie jeśli będzie taka technologiczna możliwość.

9.3 Gwarancja nie obejmuje ubytków w kamieniach w wyniku naturalnego zużycia lub ścierania się łapek, kornów i zniekształcenia oprawy wokół kamienia.

9.4 Warunkiem naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie kompletnej biżuterii wraz z dowodem zakupu.

9.5 Ingerencja zewnętrzna np. naprawy, zmniejszanie lub powiększanie na własną rękę lub u innych jubilerów powoduje utratę gwarancji.

 9.6 Biżuteria z natury rzeczy jest wyrobem delikatnym , prosimy by w niej nie spać, przechowywać z dala od lekarstw i rtęci, nie moczyć w detergentach, ściągać przed kąpaniem, sauną itp.

 9.7 Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania produktu rozstrzygnie o zasadności reklamacji i powiadomi o decyzji drogą mailową.   

  

 • 10 Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego INTERORO , dostępnego na stronie www.interoro.pl

 

 • 11 Postanowienia końcowe

 

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego INTERORO zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.interoro.pl

11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium